John Thompson Sr 16181685
Sarah Hayward 16201684
David Thompson 15921628
Richard Thomson Rev 15551603
Richard Thomson Sr 15281582